Datenschutz

Ochrana údajů

1.    OBECNÉ INFORMACE/ODPOVĚDNÁ STRAN

Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by společnost M‑Tron GmbH, Maximilianstraße 4, A‑4190 Bad Leonfelden — dále jen M‑Tron — ráda informovala čtenáře a uživatele webových stránek (dále jen uživatelé) o druhu, rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů. Dále jsou subjekty údajů/uživatelé informováni o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Víme, že pečlivé nakládání s vašimi osobními údaji je pro vás velmi důležité, a vážíme si vaší důvěry, že společnost M‑Tron bude s těmito údaji nakládat svědomitě.

Společnost M‑Tron je odpovědná za používání osobních údajů ve smyslu GDPR.

2.    JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE / INFORMACE JSOU ZPRACOVÁVÁNY A ZA JAKÝM ÚČELEM?

V zásadě shromažďujeme informace, když navštívíte naše webové stránky. Tyto informace se nazývají “cookie”. Spolu s informacemi, které jste nám poskytli, můžeme lépe přizpůsobit návštěvy našich webových stránek vašim potřebám.

Rozhodnutí pokračovat v činnostech, které vyžadují osobní údaje, je na vás. Pokud se však rozhodnete nám požadované osobní údaje neposkytnout, je možné, že nebudete moci danou transakci dokončit, a nebudete tak moci využívat naše služby.

3.    JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Abychom zaručili bezpečnost vašich osobních údajů, zavedli jsme řadu technických a organizačních opatření v souladu s čl. 32 GDPR. Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených sítích, ke kterým má přístup pouze omezený počet osob, které mají zvláštní přístupová práva a zavazují se respektovat a zachovávat důvěrnost těchto údajů. Navzdory těmto opatřením existuje při každém poskytnutí osobních údajů na internetu riziko, že mohou být zachyceny a použity třetími stranami mimo naši kontrolu. Přestože děláme vše, co je v našich silách, abychom ochránili vaše osobní údaje a soukromí, nejsme schopni zaručit bezpečnost informací, které poskytnete prostřednictvím internetu.

4.    KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM A JAK DALEKO TENTO PŘÍSTUP SAHÁ?

Osobní údaje společnosti M‑Tron mohou zpracovávat zpracovatelé. Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro jimi stanovené účely.

Kromě vašich osobních údajů a použití vašich osobních údajů pro výše popsané účely vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme s nimi ani je nezpřístupňujeme třetím stranám, aniž bychom vás o tom předem informovali a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

5.    VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ/TRVÁNÍ ULOŽENÍ.

Společnost M‑Tron zásadně zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to stanoví zákony nebo předpisy, kterým správce podléhá (např. zákonné lhůty uchovávání).

Pokud účel, pro který byly osobní údaje uloženy, již neplatí nebo pokud uplyne zákonná doba uchovávání, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, budou údaje vymazány nebo zablokovány po odhlášení/zrušení odběru newsletteru.

6.    POUŽITÍ COOKIES

“Cookies” jsou malé soubory, které společnosti M‑Tron umožňují ukládat specifické informace týkající se vás, uživatele, do vašeho počítače nebo digitálního koncového zařízení během návštěvy webových stránek. Webové stránky používají nebo nastavují soubory cookie v souladu s právními předpisy EU a Rakouska (čl. 5 odst. 3 směrnice o ochraně soukromí v elektronické podobě a § 96 odst. 3 TKG 2003). Soubory cookie pomáhají zjišťovat četnost používání a počet uživatelů webových stránek a také vám umožňují co nejpohodlněji a nejefektivněji využívat nabídky. Obsah používaných souborů cookie se obvykle omezuje na identifikační číslo a údaje o používání, což neumožňuje žádný osobní odkaz na uživatele.

Využívání našich nabídek je možné i bez souborů cookie, ale může být v důsledku toho omezeno.

Při používání nebo nastavování souborů cookie, které obsahují osobní údaje nebo ovlivňují soukromí, získává společnost M‑Tron váš souhlas předem prostřednictvím vašeho aktivního chování, a to tak, že se po informování o účelu používaných souborů cookie pohybujete na našich webových stránkách a přejdete přes náš banner se soubory cookie, a tím udělíte souhlas s nastavením souborů cookie.

Ochrana dat je pro nás zásadním příspěvkem ke spokojenosti zákazníků. Proto můžete ukládání souborů cookie ve svém prohlížeči deaktivovat, omezit je na určité webové stránky nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, jakmile je soubor cookie odeslán. Soubory cookie můžete také kdykoli vymazat z pevného disku svého počítače. Upozorňujeme však, že v takovém případě budete muset počítat s omezeným zobrazením stránky a s omezeným naváděním uživatele.

Cílení a reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují informace o uživatelském chování uživatelů našich webových stránek, aby bylo zajištěno, že se budou zobrazovat pouze reklamní materiály, které mohou být pro naše uživatele zajímavé. Cílové a reklamní soubory cookie mohou být také použity k rozpoznání opakované návštěvy našich webových stránek nebo návštěvy webových stránek, které jsou součástí sítě reklamních partnerů naší společnosti. IP adresy jsou ukládány pouze anonymně a v zašifrované podobě. Výběr zobrazovaných informací může být založen na zájmech uživatele nebo na tom, které reklamy si uživatel dříve prohlížel. Kromě toho zajišťujeme správné zobrazení reklam a zabraňujeme příliš častému zobrazování stejné reklamy. Pomocí těchto souborů cookie se také měří účinnost reklamních kampaní. Doba uložení těchto souborů cookie je tři měsíce. Chcete-li zobrazit nebo vymazat uložené anonymizované údaje (opt-out), použijte následující odkaz: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/.

7.    PRÁVA OSOBY DOTČENÉ ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedená práva jsou Vám jako osobě dotčené podle nařízení GDPR přiznána, o čemž Vás tímto informujeme.

PRÁVO NA INFORMACE (ČLÁNEK 15 GDPR)

Osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo kdykoliv požadovat bezplatné informace o osobních údajích, které se jí týkají, a získat kopii těchto informací. Pokud je právo na informace nadměrně využíváno dotčenou osobou tím, že jsou žádosti o informace adresovány správci v nadměrném rozsahu, může M‑Tron za správní poplatek vyměřit částku pokrývající náklady spojené s poskytnutím informací dotčené osobě.

PRÁVO NA OPRAVU (ČLÁNEK 16 GDPR)

Osoba dotčená má právo požadovat od správce, aby okamžitě opravil nebo doplnil nepravdivé osobní údaje, které se jí týkají.

PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO BÝT ZAPOMENUT) (ČLÁNEK 17 GDPR)

Osoba dotčená má právo požadovat od správce, aby okamžitě vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud neexistuje žádný právní důvod pro jejich uchování. Pokud osoba dotčená podá žádost o výmaz, M‑Tron prověří výše uvedené zákonné podmínky a informuje osobu dotčenou o výsledku této prověrky.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ (ČLÁNEK 18 GDPR)

Osoba dotčená má právo požadovat omezení zpracování od správce.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ (ČLÁNEK 20 GDPR)

Osoba dotčená má právo obdržet osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo tyto údaje předat jinému správci bez překážek ze strany správce, od kterého byly osobní údaje získány.

PRÁVO NA ODPOVĚD NÁMITCE (ČLÁNEK 21 GDPR)

Pokud M‑Tron zpracovává osobní údaje, které jsou založeny na veřejném zájmu nebo jsou prováděny v rámci výkonu veřejné moci, nebo jsou nezbytné pro oprávněné zájmy, má osoba dotčená právo kdykoliv podat námitku proti takovému zpracování svých údajů z důvodu své zvláštní situace. Pokud M‑Tron zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má osoba dotčená právo kdykoliv podat námitku proti takovému zpracování svých údajů. Toto se vztahuje také na profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU (ČLÁNEK 7 ODS. 3 GDPR)

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas udělený k zpracování údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zákonné zpracování provedené na základě souhlasu před jeho odvoláním.

PRÁVO NA STÍŽNOST (ČLÁNEK 77 GDPR)

Pokud osoba dotčená má za to, že zpracování jejích údajů porušuje nařízení o ochraně osobních údajů nebo nařízení jinak zasahuje do jejích práv na ochranu osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu. V Rakousku je tímto úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Wickenburggasse 8, 1080 Vídeň. Pokud uživatelé chtějí toto právo uplatnit, mohou se kdykoliv obrátit na dsb@dsb.gv.at.

VÝKON PRÁV OSOBY DOTČENÉ

Pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo výkonu výše uvedených práv se můžete obrátit na nás prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

e‑mailem na: office@m‑tron.at*

poštou na: M‑Tron GmbH, Maximilianstraße 4, A‑4190 Bad Leonfelden

*Přiložte prosím kopii oficiálního dokladu totožnosti.

KONTAKT

KONTAKT

Postaráme se o vaše obavy. Kontaktujte nás a my se vám co nejdříve ozveme.

Adresa

RAKOUSKO: M-TRON GMBH
Gewerbepark 3, 4190 Bad Leonfelden
Tel: +43 7213 93080
Mail: office@m-tron.at

ŠVÝCARSKO: M-TRON SCHWEIZ GMBH
Gaiserwaldstraße 6, 9015 St. Gallen
Mail: office@m-tron.ch

Pracovní doba

Pondělí až čtvrtek:
07:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 hod.
Pátek:
12:00 - 16:00 hod:
07:00 - 12:00